Tuo­te­sar­jat

Bio­li­ne

Ita­lia­lai­nen kos­me­to­lo­gi Cla­ra Cor­ra­di­ni kehit­ti yli 30 vuot­ta sit­ten, kau­neus­kes­kus­ta ja kos­me­to­lo­gi­kou­lua joh­taes­saan, luon­non­mu­kai­sen kos­me­tiik­ka­sar­jan, joka vuon­na 1979 lan­see­rat­tiin nimel­lä Bio­li­ne.

Bio­li­ne on ita­lia­lai­nen ammat­ti­kos­me­tiik­ka­sar­ja, jon­ka tuot­teis­sa yhdis­tyy luon­nol­lis­ten aine­so­sien puh­taus sekä kos­meet­ti­nen
tehok­kuus. Tuot­teet val­mis­te­taan äärim­mäi­sen puh­tais­ta raa­ka-aineis­ta, ja ne sisäl­tä­vät pal­jon vai­kut­ta­via ainei­ta. Kos­ka luon­to ei ole täy­del­li­nen käyt­tää Bio­li­ne tuot­teis­saan vii­mei­sin­tä bio­tek­no­lo­gis­ta tut­ki­mus­ta jalos­ta­maan ja paran­ta­maan tehoai­neet joi­ta luon­to meil­le tar­jo­aa. Tar­koin vali­koi­dut ja moder­nit aktii­vi­set aines­osat, vah­vis­tet­tui­na oikeil­la raken­ne­ai­neil­la, var­mis­ta­vat vai­kut­ta­vien aine­so­sien ihan­teel­li­sen tehok­kuu­den pin­taa syvem­mäl­le, ihon oman bio­ryt­min mukai­ses­ti.

Pecla­vus

Pecla­vus –jal­ka­hoi­to­tuot­teet ovat val­mis­tet­tu luon­to- ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sel­lä val­mis­tus­ta­val­la. Ne eivät sisäl­lä syn­teet­ti­siä hajus­tei­ta tai väriai­nei­ta, kemial­li­sia- tai sili­ko­niöl­jy­jä eikä nii­den joh­dan­nai­sia tai geneet­ti­ses­ti muun­nel­tu­ja aine­so­sia. Tuot­tei­den val­mis­tuk­ses­sa kas­vi­pe­räi­siä aine­so­sia ei ole sätei­ly­tet­ty eikä nii­den kehi­tyk­ses­sä ole käy­tet­ty eläin­ko­kei­ta.
Moni­puo­li­nen vali­koi­ma aut­taa eri­lais­ten iho­tyyp­pien ja ongel­ma­koh­tien hoi­dos­sa. Tuo­te­va­li­koi­mas­sa on myös laa­ja kir­jo eri­lai­sia luon­non omia hoi­ta­via uut­tei­ta, jois­ta jokai­sel­la on oma yksi­löl­li­nen vai­ku­tus jal­ko­je­si hyvin­voin­tiin. Valit­se oma­si!

Biodro­ga

BIODRO­GA on ammat­ti­kos­me­tiik­ka­sar­ja, joka tar­jo­aa yksi­löl­li­siä rat­kai­su­ja eri­lai­siin ihon ongel­miin. Sar­jas­ta löy­tyy laa­duk­kaat tuot­teet koti­käyt­töön sekä ammat­ti­käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja tehok­kai­ta eri­kois­hoi­to­ja kas­voil­le ja var­ta­lol­le. BIODRO­GA tar­jo­aa koko­nais­val­tai­sen ihon­hoi­to­sar­jan ja kyl­py­lä­tuo­te­lin­jan avul­la täy­del­li­sen hyvä­no­lon­tun­teen.
Jokai­nen tuo­te­lin­ja on täy­del­li­nen ihon­hoi­to-ohjel­ma. Päi­vit­täi­seen käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja kas­vo- ja var­ta­lo­lin­jo­ja täy­den­tä­vät naa­mio-, ampul­li-, ja eri­kois­tuo­te­lin­ja.

Byot­hea

BYOT­HEA on uusi ammat­ti­sar­ja hoi­to­la­käyt­töön ja jäl­leen­myyn­tiin. Luon­nos­ta ja luon­non­mu­kai­suu­des­ta ins­pi­raa­tion­sa saa­nut BYOT­HEA vas­taa nyky­ai­kai­siin vaa­ti­muk­siin koko­nais­val­tai­ses­ta var­ta­lon ja kas­vo­jen alu­een ihon hoi­dos­ta. BYOT­HEA on täy­del­li­nen kos­meet­ti­nen tuo­te­sar­ja, joka on kehi­tet­ty hoi­ta­maan ja suo­jaa­maan ihoa täy­sin ihon fysio­lo­gi­sia omi­nai­suuk­sia nou­dat­taen.
BYOT­HEA tuot­teet on kehi­tet­ty mak­si­maa­lis­ta luon­non­mu­kai­suut­ta nou­dat­taen tar­kas­ti vali­koi­duis­ta ainei­so­sis­ta.
BYOT­HEA tuot­teet on val­mis­tet­tu Ita­lias­sa.

ILMAN PARA­BEE­NE­JAPARA­FII­NIAOGMSLS- SLES
EI OMG — Ei muun­to­gee­ni­pe­räi­siä aine­so­sia
EI SLS — Ei sisäl­lä nat­rium­lau­ryy­li­sul­faat­tia
EI SLES — Ei sisäl­lä nat­rium­lau­ryy­liee­te­ri­sul­faat­tia

Ent­syy­mi­te­ra­pia

DMK on ainoa yri­tys, joka käyttää ihon­hoi­to­tuot­teis­sa hyväkseen viestintäentsyymejä. Nämä kul­jet­ta­jaent­syy­mit tehos­ta­vat ihon omia toi­min­to­ja ja pitävät ihon aktii­vi­ses­ti toi­mi­va­na. Ent­syy­mit ovat luon­nol­li­sia kata­lyyt­te­jä. Ne sisältävät RNA:ta ja mui­ta pro­teii­niyh­dis­tei­tä, jot­ka aut­ta­vat pois­ta­maan ihon aineen­vaih­dun­nan jälkituotteita, kuol­lut­ta iho­so­luk­koa ja epäpuhtauksia sekä kuo­na-ainei­ta.

DMK-ent­syy­mi­naa­mio hydro­ly­soi eli pilk­koo ja pois­taa kuol­lut­ta iho­so­luk­koa ihon pin­nal­ta. Ent­syy­mit muut­ta­vat ihon aineen­vaih­dun­nan jälkituotteet hei­kok­si hapok­si, jot­ka pois­tu­vat ihol­ta ent­syy­mi­naa­mion imies­sä ne itseen­sä. DMK ent­syy­mi­te­ra­pia -naa­mio on ehdot­to­mas­ti tehok­kain tapa kun­tout­taa ihoa toi­mi­maan itse parem­min.

Jo ensimmäisen ent­syy­mi­te­ra­pia­hoi­don jälkeen voi havai­ta ihon selvästi kiin­tey­ty­neen ja ihonvärin heley­ty­neen. Ent­syy­mi­naa­miol­la on myös ainut­laa­tui­nen plas­maat­ti­nen vai­ku­tus, joka laa­jen­taa ihon hius­ve­ri­suo­nis­toa tehos­taen hapen kul­je­tus­ta solui­hin sekä paran­taen koko kudok­sen ravin­non­ot­to­ky­kyä.