Kas­vo­hoi­to
(kaik­ki hoi­dot iho­tyy­pin mukaan)

Puh­dis­ta­va kas­vo­hoi­to

Peruskasvohoito(alkupuhdistus, ana­lyy­si, kuo­rin­ta, ren­tout­ta­va ja peh­mit­tä­vä hie­ron­ta, naa­mio ja lop­pu­voi­teet )

Hin­ta

Kes­to

Sar­jat

Nuo­ri­son ihon­puh­dis­tus (alle 17v.)

(alku­puh­dis­tus, kuorinta+höyrytys, mekaa­ni­nen ihon­puh­dis­tus,
kor­kea­taa­juus­ko­ne, puh­dis­ta­va naa­mio ja suo­ja­voi­teet)

Hoi­to­suo­si­tus :1 krt/2vkoa

60€

60 min.

165€ (3 krt)

248€ (5 krt)

Ihon­puh­dis­tus ult­ra­ää­nel­lä

(alku­puh­dis­tus, ana­lyy­si, kuo­rin­ta, höy­ry­tys tai läm­min ste­rii­li­kompres­si, UÄ-lai­te, peh­men­tä­vä hie­ron­ta, puh­dis­ta­va naa­mio ja suo­ja­voi­teet)

Hoi­to­suo­si­tus: 2 krt/kuussa

78€

90 min.

208€ (3 krt)

338€ (5 krt)

Mekaa­ni­nen puh­dis­tus nai­sil­le / mie­hel­le

(pintapuhdistus,analyysi,kuorinta, höy­ry­tys tai läm­min ste­rii­li­kompres­si, mekaa­ni­nen ihon­puh­dis­tus, desin­fek­tio­lait­teel­la, 2 eri­lai­set naa­miot, lop­pu­voi­teet ja huu­li­ras­va)

Hoi­to­suo­si­tus: 1 krt/2–3vkoa

68€/78€

90 min.

191€/298€ (3 krt)

298€/338€ (5 krt)

Kos­teut­ta­va ja ravit­se­va kas­vo­hoi­to

“Ener­gia hoi­to“

(sisäl­tää: perus­kas­vo­hoi­to, kos­teut­ta­va tai ravit­se­va see­ru­mi, naamiot:kasvoille, decol­teel­le ja sil­mä­nym­pä­rys alu­eel­le. Naa­mion aika­na hie­ro­taan kädet)

80€

90 min.

218€ (3 krt)

348€ (5 krt)

Rau­hoit­ta­va ja ren­tout­ta­va hoi­to
(myös her­käl­le ihol­le)

Cou­pe­ro­sa hoi­to

Hoi­to­suo­si­tus: 4–5 krt.

85€

90 min.

228€ (3 krt)

378€ (5 krt)

Lai­te­hoi­dot kas­voil­le: voi­daan suo­rit­taa yksit­täi­se­nä hoi­to­na tai 6–8 hoi­to­ker­ran sar­ja­na.

ERI­KOIS­KAS­VO­HOI­TO

Hoi­dot ilman hie­ron­taa -15€

Hin­ta

Kes­to

Sar­jat

Neu­la­ton meso­te­ra­pia

TEHOAI­NEI­DEN IMEY­TYS
(peruskasvohoito+tehoaineet+galvaaninen
laite+kulmien muo­toi­lu)
Hoi­to­suo­si­tus: 1krt vii­kos­sa , 6–8 ker­taa

118€

100 min.

328€ (3 krt)

518€ (5 krt)

Pikakasvohoito+neulaton meso­te­ra­pia

(alku­puh­dis­tus, läm­min ste­rii­li­kompres­si, tehoaineet+galvaaninen lai­te, suo­ja­voi­teet)

68€

60 min.

178€ (3 krt)

5+1 (5 krt)

VACUU­MIHOI­TO

(peruskasvohoito+mineraali öljyt +imu-lai­te ja hie­ron­ta ja kul­mien muo­toi­lu)

Hoi­to­suo­si­tus: 1krt vii­kos­sa, 6–8 ker­taa

Imusol­muk­kei­ta on pal­jon pää­val­ti­moi­den ympä­ril­lä, kuten nis­kas­sa, kai­na­lo­kuo­pis­sa ja nivusis­sa. Imusol­muk­kei­den tar­koi­tus on:
-suo­dat­taa imu­nes­tet­tä ja pysäyt­tää kaik­kien bak­tee­rei­den pää­sy vereen;
-tuot­taa val­koi­sia tais­te­le­maan bak­tee­rei­ta vas­taan;
-bak­tee­rit, jot­ka löy­de­tään imu­nes­tees­tä, tuho­taan imusolmukkeessa,tällöin imusol­mu­ke on arka ja tur­von­nut.
Vacuum hoi­don pää­tar­koi­tus kas­vo­jen hoi­dos­sa on paran­taa molem­pia sekä imu­nes­tei­den että veren kier­to­jär­jes­tel­mää, tar­koi­tuk­se­na tukea kuo­na-ainei­den ja yli­mää­räi­sen nes­teen pois­toa. Imu­nes­te koos­tuu vedestä,suoloista ja kuo­na-aineis­ta. Pai­ne jon­ka Vacuu­mi-imu syn­nyt­tää lii­kut­taa imu­nes­tet­tä. Imu­nes­te kul­kee koh­ti lähin­tä imusol­mu­ket­ta ja ne puh­dis­taa se.

135€

100 min.

358€ (3 krt)

6+1

TIMANT­TI­MIK­RO­HION­TA

(alku­puh­dis­tus, timant­ti­hion­ta, kos­teut­ta­va ja rau­hoit­ta­va naamio,suojavoiteet)

Hoi­to­suo­si­tus: 1krt/1–3 vkoa.

Kuo­rin­nan ja imun yhteis­vai­ku­tus pois­taa kuol­lut­ta soluk­koa ihon pin­nal­ta, puh­dis­taa ihohuokosia,stimuloipaikallista veren­kier­toa ja lisää kol­la­gee­ni­tuo­tan­toa. Mene­tel­mäl­lä pysy­tään hoi­ta­maan usei­ta iho-ongel­mia ikään­ty­mi­sen ja aurin­gon aiheut­ta­mis­ta muu­tok­sis­ta aina akneen sekä eri­lai­siin arpiin. Hoi­to­me­ne­tel­mä on täy­sin kivu­ton eikä se han­kaa tai ärsy­tä ihoa. Tulok­se­na kiin­teäm­pi, tasai­sem­pi ja raik­kaam­pi iho.

85€

90 min.

238€ (3 krt)

5+1

VÄRI­TE­RA­PIA­HOI­TO

(pintapuhdistus,analyysi, kuo­rin­ta, läm­min ste­rii­li­kompres­si, UÄ-lai­te, tehoaineet(hyaloron,kollageeni,kosteuttava ja jne), LED-väri­te­ra­pia lai­te, suo­ja­voi­teet)

Hoi­to­suo­si­tus: 4–6 hoi­to­ker­ran sar­ja­na, jol­loin hoi­to­vä­lik­si suo­si­tel­laan 1–2 vkoa.

Se on ihan­teel­li­nen hoi­to­muo­to moniin eri­lai­siin hoi­toi­hin kas­voil­le. Se antaa erin­omai­set tulok­set ilman kipua,mustelmia tai tur­vo­tus­ta ja mikä tär­kein­tä ilman infek­tio­ris­kiä.
Tera­peut­ti­sel­la LED-valo­te­ra­pial­la :
-punai­nen valo-jol­la koho­te­taan ja kiin­tey­te­tään, supis­te­taan iho­huo­ko­sia, pois­te­taan tur­vo­tus­ta kas­voil­ta ja sil­mien ympä­ril­tä, tasoi­te­taan ryp­py­jä ja juon­tei­ta;
-sini­nen valo- jol­la vii­meis­tel­lään ja vii­len­ne­tään tehok­kaas­ti solu­ka­na­via mikä mah­dol­lis­taa hoi­don pit­kä­ai­kai­sen vai­ku­tuk­sen sekä vähen­tää vai­kut­ta­vien ainei­den hapet­tu­mis­ta. Hoi­to sti­mu­loi mik­ro­ve­ren­kier­toa sekä supis­taa tehok­kaas­ti iho­huo­ko­sia ihon pin­taa desin­fioi­den.

138€

100 min.

389€ (3 krt)

6+1

LIF­TING CODE

(alku­puh­dis­tus, kuo­rin­ta, teho­kas Anti-age seerumi+hieronta, kol­la­gee­ni naamio(20min), lop­pu­voi­teet. Naa­mion aika­na hie­ro­taan kädet tai jalat )

Hoi­to­suo­si­tus: 5 krt

140€

100 min.

388€ (3 krt)

628€ (5 krt)

KEMI­AA­LI­NEN KUO­RIN­TA

(pin­ta­puh­dis­tus, hap­po-fluid, see­ru­mi, hie­ron­ta, täyt­tö naa­mio ja suojavoiteet+huulirasva.Naamion aika­na hie­ro­taan kädet)

Hoi­to­suo­si­tus: 4–6 ker­ran sar­ja­hoi­toa, joi­den hoi­to­vä­li on 2 viik­koa.

Iho­so­lut uusiu­tu­vat 28–35 päi­vän välein iäs­tä riip­puen ja kemial­li­sel­la kuo­rin­nal­la voi­daan rat­kais­ta monen­lai­sia ongel­mia.
1)Rasvainen epä­puh­das iho Talin eri­tys tasa­pai­not­tuu ja epä­puh­tau­det vähe­ne­vät;
2)Akne, aknen jäl­ki­hoi­to ehkäi­sy sekä aknear­vet;
3)Kuiva kar­hea iho- iho­hoi­to­tuot­teet imey­ty­vät tehok­kaam­min;
4)Pigmenttihäiriöt ihos­sa-ihon sävy para­nee ja mak­sa­läis­kät vaa­len­ta­vat huo­mat­ta­vas­ti;
5)Ikämuutokset ihos­sa-ihon uusiu­tu­mi­nen nopeu­tuu ja ihos­sa alkaa muo­dos­tua uut­ta kol­la­gee­nia sekä elas­taa­nia ‚jol­loin iho kiin­tey­tyy.

95€

90 min.

248€ (3 krt)

398€ (5 krt)

ALGO­MAS­KI

(peruskasvohoito+seerumi+alginaatti maski(20min))

Hoi­to­suo­si­tus: 1krt /1–2vkoa ja min.3krt

Se val­mis sekoi­tus, joka lai­men­ne­taan kiven­näis­vet­tä tasa­suh­tai­ses­ti. Lopuk­si, kun se kui­vu — vähän näy­tän niku kip­si.
Kiris­tä, elas­ti­suut­ta ja kiin­teyt­tä ihol­le, pois­taa myrk­ky­jä kehos­ta. Palaut­taa immu­ni­puo­lus­tuk­sen ihon, jol­loin häi­py­mi­nen jäl­keen algid­nyh plas­ticizing seok­set tun­tuu nuo­rem­pia ja näyt­tää tuo­ret­ta ja ter­veel­lis­tä.
Seok­sen anne­taan voi­daan sovel­taa silmäluomet,huulet. Pita olla pak­su ker­ros.

100€

90 min.

268€ (3 krt)

425€ (5 krt)

MEREN SPA-HOI­TO

kiin­teyt­ta­va ja teho­kas Anti-Age hoi­to

(peruskasvohoito+erikois Luxus naa­mio ja seerumi+IRINAN hie­ron­ta)
Hoi­to­suo­si­tus: 1krt/1–2vkoa

150€

100 min.

418€ (3 krt)

5+1

SIL­MÄ­NYM­PÄ­RYS­HOI­TO

(alkupuhdistus,lämmin steriilikompressi,seerumi,hieronta,erikois naa­mio ja lop­pu­voi­teet)

Hoi­to­suo­si­tus: 1krt vii­kos­sa ja 5 krt

Hoi­don sisäl­tä­vät raa­ka-aineet sti­mu­loi­vat väsy­neen sil­mä­nym­pä­ry­si­hon uusiu­tu­mis­ta. Vähen­tää tehok­kaas­ti tum­muut­ta sil­mien ympä­ryk­sil­lä sekä tasoit­taa ihoa ja kiin­teyt­tää.

75€

60 min.

208€ (3 krt)

5+1

Eri­kois­kas­vo­hoi­don muut hoi­dot

DECOL­TE JA KAU­LA­NYM­PÄ­RYS­HOI­TO

(pin­ta­puh­dis­tus, höy­ry­tys, mekaa­ni­nen puh­dis­tus tar­vit­taes­sa, tehoai­neet, hieronta(kaula+dekoltee+niska ja har­tiat), naa­mio ja lop­pu­voi­teet)

55€

60 min.

151€ (3 krt)

IRI­NAN kas­vo­hie­ron­ta

(sisäl­tää myös pin­ta­puh­dis­tuk­sen ja lop­pu­voi­teet)

40€

40 min.

98€ (3 krt)

LYM­FA­HIE­RON­TA KAS­VOIL­LE

65€

60 min.

178€ (3 krt)

MINUN PÄIVÄNIHOITO

(Perusjalkahoito+Puhdistavakasvohoito+manikyyri+Selkä hie­ron­ta)

198€

4h 30min.

HYVÄ OLO” hoi­to

(Puh­dis­ta­va kasvohoito+Perusjalkahoito)

123€

3h

Lisä­hoi­dot:
(hoi­don voi yhdis­tää ainoas­taan kas­vo­hoi­don yhtey­teen)

Ult­ra­ää­ni-iho­puh­dis­tus

+18€

Mekaa­ni­nen iho­puh­dis­tus

+18€

Kes­to­vä­ri­pa­ket­ti

+22€

Pikä­ma­ni­kyy­ri (vii­laus, lakkaus,kevyt hie­ron­ta)

+10€

Sil­mä­nym­pä­rys­hoi­to

+22€

Jal­ka­hie­ron­ta

+18€

Valo­te­ra­pia

+28€

Hie­ron­ta 20min.

+18€

Tehoai­neet (kiin­teyt­tä­vä, kos­teut­ta­va, rau­hoit­ta­va)

+10€

Kevyt meik­ki

+28€

Para­fii­ni­hoi­to käsil­le tai jaloil­le 20 min

+18€

Kes­to­vä­rit

Rip­set

+18€

Kul­mat ja muo­toi­lu

+16€

Kes­to­vär­jäys­pa­ket­ti

+34€

Kul­mien muo­toi­lu soke­ril­la

+11€

Meik­ki

Päi­vä­meik­ki (ilman irto­rip­siä)

50€

60 min

Ilta­meik­ki

70€

100 min

Var­ta­lo­hoi­to ja hie­ron­ta

Hin­ta

Kes­to

Sar­jat

Selän ihon­puh­dis­tus

(pin­ta­puh­dis­tus, kuorinta+höyrytys, mekaa­ni­nen ihon­puh­dis­tus, kor­kea­taa­juus­ko­ne, puh­dis­ta­va ja rau­hoit­ta­va naa­mio, suo­ja­voi­de)
Hoi­to­suo­si­tus: 1krt/1–2 vkoa

78€

60 min.

208€ (3 krt)

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta

(kui­va­har­jaus, puh­dis­tus, koko­var­ta­lo­hie­ron­ta kiven kans­sa)

108€

90 min.

298€ (3 krt)

Aro­ma­te­ra­pia hie­ron­ta

80€

60 min.

218€ (3 krt)

Kas­vo lym­fa­hie­ron­ta

Hoi­to­suo­si­tus: 1–2krt/viikossa ja 6–10 ker­ta

58€

60 min.

158€ (3 krt)

238€ (5 krt)

Sel­kä­hie­ron­ta

40€

35 min

Koko­var­ta­lo­hie­ron­ta

75€

 70 min

Käsi­hie­ron­ta

20€

 30 min

Sel­kä ja jal­ka hie­ron­ta

60€

80 min

Jal­ka­hie­ron­ta

30€

 30 min

käsi­var­ret

35€

 30 min

Muut hoi­dot

Hin­ta

Kes­to

Sar­jat

Käsi­hoi­to

Perus mani­kyy­ri

(lakan pois­to. vii­laus, liu­o­tus, kyn­si­nau­ho­jen käsit­te­ly, hie­ron­ta, lak­kaus ja öljy)

45€

60 min

Hem­mot­te­lu käsi­hoi­to

(perus manikyyri+kuorinta ja naa­mio)

60€

80 min

Gee­li­lak­kaus

60€

40 min

Gee­li­lak­kauk­sen pois­to

20€

25 min

Perus mani­kyy­ri ja gee­li­lak­kaus

85€

90 min

Para­fii­ni­hoi­to käsil­le

(liu­o­tus, kuo­rin­ta, kos­teut­ta­va naamio+parafiini naa­mio kol­la­gee­ni emulsio+hieronta)

48€

30 min

Jal­ka­hoi­to

Perus­jal­ka­hoi­to

(lakan pois­to, liu­o­tus, kovet­tu­mien pois­to, kyn­sien leik­kaus, kyn­si­nau­hat hoi­de­taan, vii­laus, lak­kaus, hie­ron­ta ja öljy)

70€

70 min

188€ (3 krt)

Hem­mot­te­lu Jal­ka­hoi­to

(perusjalkahoito+kuorinta ja naa­mio)

88€

90 min

238€ (3 krt)

Mies­ten jal­ka­hoi­to

78€

70 min

208€ (3 krt)

Var­vas­gee­laus (taval­li­nen tai rans­ka­lai­nen)

48€

45 min

Gee­li­la­kan pois­to

25€

30 min

Perus­jal­ka­hoi­to ja var­pai­den­gee­laus

90€

100 min

Perus­jal­ka­hoi­to, van­han gee­lin pois­to ja uusi gee­laus var­pail­le

108€

140 min

Soke­roin­ti

Rei­det tai sää­ret

45€

30min

Paket­ti  (Rei­det tai sää­ret)

65€

60min

Kai­na­lot

25€

30min

Ylä­huu­li

10€

15 min

Ylä­huu­li ja leu­ka

20€

15 min

Leu­ka

15€

15 min

Käsi­var­ret

35€

30 min

+ Kas­vo­hoi­to

Kas­vo­hoi­to
(kaik­ki hoi­dot iho­tyy­pin mukaan)

Puh­dis­ta­va kas­vo­hoi­to

Peruskasvohoito(alkupuhdistus, ana­lyy­si, kuo­rin­ta, ren­tout­ta­va ja peh­mit­tä­vä hie­ron­ta, naa­mio ja lop­pu­voi­teet )

Hin­ta

Kes­to

Sar­jat

Nuo­ri­son ihon­puh­dis­tus (alle 17v.)

(alku­puh­dis­tus, kuorinta+höyrytys, mekaa­ni­nen ihon­puh­dis­tus,
kor­kea­taa­juus­ko­ne, puh­dis­ta­va naa­mio ja suo­ja­voi­teet)

Hoi­to­suo­si­tus :1 krt/2vkoa

60€

60 min.

165€ (3 krt)

248€ (5 krt)

Ihon­puh­dis­tus ult­ra­ää­nel­lä

(alku­puh­dis­tus, ana­lyy­si, kuo­rin­ta, höy­ry­tys tai läm­min ste­rii­li­kompres­si, UÄ-lai­te, peh­men­tä­vä hie­ron­ta, puh­dis­ta­va naa­mio ja suo­ja­voi­teet)

Hoi­to­suo­si­tus: 2 krt/kuussa

78€

90 min.

208€ (3 krt)

338€ (5 krt)

Mekaa­ni­nen puh­dis­tus nai­sil­le / mie­hel­le

(pintapuhdistus,analyysi,kuorinta, höy­ry­tys tai läm­min ste­rii­li­kompres­si, mekaa­ni­nen ihon­puh­dis­tus, desin­fek­tio­lait­teel­la, 2 eri­lai­set naa­miot, lop­pu­voi­teet ja huu­li­ras­va)

Hoi­to­suo­si­tus: 1 krt/2–3vkoa

68€/78€

90 min.

191€/298€ (3 krt)

298€/338€ (5 krt)

Kos­teut­ta­va ja ravit­se­va kas­vo­hoi­to

“Ener­gia hoi­to“

(sisäl­tää: perus­kas­vo­hoi­to, kos­teut­ta­va tai ravit­se­va see­ru­mi, naamiot:kasvoille, decol­teel­le ja sil­mä­nym­pä­rys alu­eel­le. Naa­mion aika­na hie­ro­taan kädet)

80€

90 min.

218€ (3 krt)

348€ (5 krt)

Rau­hoit­ta­va ja ren­tout­ta­va hoi­to
(myös her­käl­le ihol­le)

Cou­pe­ro­sa hoi­to

Hoi­to­suo­si­tus: 4–5 krt.

85€

90 min.

228€ (3 krt)

378€ (5 krt)

+ Eri­kois­kas­vo­hoi­dot

Lai­te­hoi­dot kas­voil­le: voi­daan suo­rit­taa yksit­täi­se­nä hoi­to­na tai 6–8 hoi­to­ker­ran sar­ja­na.

ERI­KOIS­KAS­VO­HOI­TO

Hoi­dot ilman hie­ron­taa -15€

Hin­ta

Kes­to

Sar­jat

Neu­la­ton meso­te­ra­pia

TEHOAI­NEI­DEN IMEY­TYS
(peruskasvohoito+tehoaineet+galvaaninen
laite+kulmien muo­toi­lu)
Hoi­to­suo­si­tus: 1krt vii­kos­sa , 6–8 ker­taa

118€

100 min.

328€ (3 krt)

518€ (5 krt)

Pikakasvohoito+neulaton meso­te­ra­pia

(alku­puh­dis­tus, läm­min ste­rii­li­kompres­si, tehoaineet+galvaaninen lai­te, suo­ja­voi­teet)

68€

60 min.

178€ (3 krt)

5+1 (5 krt)

VACUU­MIHOI­TO

(peruskasvohoito+mineraali öljyt +imu-lai­te ja hie­ron­ta ja kul­mien muo­toi­lu)

Hoi­to­suo­si­tus: 1krt vii­kos­sa, 6–8 ker­taa

Imusol­muk­kei­ta on pal­jon pää­val­ti­moi­den ympä­ril­lä, kuten nis­kas­sa, kai­na­lo­kuo­pis­sa ja nivusis­sa. Imusol­muk­kei­den tar­koi­tus on:
-suo­dat­taa imu­nes­tet­tä ja pysäyt­tää kaik­kien bak­tee­rei­den pää­sy vereen;
-tuot­taa val­koi­sia tais­te­le­maan bak­tee­rei­ta vas­taan;
-bak­tee­rit, jot­ka löy­de­tään imu­nes­tees­tä, tuho­taan imusolmukkeessa,tällöin imusol­mu­ke on arka ja tur­von­nut.
Vacuum hoi­don pää­tar­koi­tus kas­vo­jen hoi­dos­sa on paran­taa molem­pia sekä imu­nes­tei­den että veren kier­to­jär­jes­tel­mää, tar­koi­tuk­se­na tukea kuo­na-ainei­den ja yli­mää­räi­sen nes­teen pois­toa. Imu­nes­te koos­tuu vedestä,suoloista ja kuo­na-aineis­ta. Pai­ne jon­ka Vacuu­mi-imu syn­nyt­tää lii­kut­taa imu­nes­tet­tä. Imu­nes­te kul­kee koh­ti lähin­tä imusol­mu­ket­ta ja ne puh­dis­taa se.

135€

100 min.

358€ (3 krt)

6+1

TIMANT­TI­MIK­RO­HION­TA

(alku­puh­dis­tus, timant­ti­hion­ta, kos­teut­ta­va ja rau­hoit­ta­va naamio,suojavoiteet)

Hoi­to­suo­si­tus: 1krt/1–3 vkoa.

Kuo­rin­nan ja imun yhteis­vai­ku­tus pois­taa kuol­lut­ta soluk­koa ihon pin­nal­ta, puh­dis­taa ihohuokosia,stimuloipaikallista veren­kier­toa ja lisää kol­la­gee­ni­tuo­tan­toa. Mene­tel­mäl­lä pysy­tään hoi­ta­maan usei­ta iho-ongel­mia ikään­ty­mi­sen ja aurin­gon aiheut­ta­mis­ta muu­tok­sis­ta aina akneen sekä eri­lai­siin arpiin. Hoi­to­me­ne­tel­mä on täy­sin kivu­ton eikä se han­kaa tai ärsy­tä ihoa. Tulok­se­na kiin­teäm­pi, tasai­sem­pi ja raik­kaam­pi iho.

85€

90 min.

238€ (3 krt)

5+1

VÄRI­TE­RA­PIA­HOI­TO

(pintapuhdistus,analyysi, kuo­rin­ta, läm­min ste­rii­li­kompres­si, UÄ-lai­te, tehoaineet(hyaloron,kollageeni,kosteuttava ja jne), LED-väri­te­ra­pia lai­te, suo­ja­voi­teet)

Hoi­to­suo­si­tus: 4–6 hoi­to­ker­ran sar­ja­na, jol­loin hoi­to­vä­lik­si suo­si­tel­laan 1–2 vkoa.

Se on ihan­teel­li­nen hoi­to­muo­to moniin eri­lai­siin hoi­toi­hin kas­voil­le. Se antaa erin­omai­set tulok­set ilman kipua,mustelmia tai tur­vo­tus­ta ja mikä tär­kein­tä ilman infek­tio­ris­kiä.
Tera­peut­ti­sel­la LED-valo­te­ra­pial­la :
-punai­nen valo-jol­la koho­te­taan ja kiin­tey­te­tään, supis­te­taan iho­huo­ko­sia, pois­te­taan tur­vo­tus­ta kas­voil­ta ja sil­mien ympä­ril­tä, tasoi­te­taan ryp­py­jä ja juon­tei­ta;
-sini­nen valo- jol­la vii­meis­tel­lään ja vii­len­ne­tään tehok­kaas­ti solu­ka­na­via mikä mah­dol­lis­taa hoi­don pit­kä­ai­kai­sen vai­ku­tuk­sen sekä vähen­tää vai­kut­ta­vien ainei­den hapet­tu­mis­ta. Hoi­to sti­mu­loi mik­ro­ve­ren­kier­toa sekä supis­taa tehok­kaas­ti iho­huo­ko­sia ihon pin­taa desin­fioi­den.

138€

100 min.

389€ (3 krt)

6+1

LIF­TING CODE

(alku­puh­dis­tus, kuo­rin­ta, teho­kas Anti-age seerumi+hieronta, kol­la­gee­ni naamio(20min), lop­pu­voi­teet. Naa­mion aika­na hie­ro­taan kädet tai jalat )

Hoi­to­suo­si­tus: 5 krt

140€

100 min.

388€ (3 krt)

628€ (5 krt)

KEMI­AA­LI­NEN KUO­RIN­TA

(pin­ta­puh­dis­tus, hap­po-fluid, see­ru­mi, hie­ron­ta, täyt­tö naa­mio ja suojavoiteet+huulirasva.Naamion aika­na hie­ro­taan kädet)

Hoi­to­suo­si­tus: 4–6 ker­ran sar­ja­hoi­toa, joi­den hoi­to­vä­li on 2 viik­koa.

Iho­so­lut uusiu­tu­vat 28–35 päi­vän välein iäs­tä riip­puen ja kemial­li­sel­la kuo­rin­nal­la voi­daan rat­kais­ta monen­lai­sia ongel­mia.
1)Rasvainen epä­puh­das iho Talin eri­tys tasa­pai­not­tuu ja epä­puh­tau­det vähe­ne­vät;
2)Akne, aknen jäl­ki­hoi­to ehkäi­sy sekä aknear­vet;
3)Kuiva kar­hea iho- iho­hoi­to­tuot­teet imey­ty­vät tehok­kaam­min;
4)Pigmenttihäiriöt ihos­sa-ihon sävy para­nee ja mak­sa­läis­kät vaa­len­ta­vat huo­mat­ta­vas­ti;
5)Ikämuutokset ihos­sa-ihon uusiu­tu­mi­nen nopeu­tuu ja ihos­sa alkaa muo­dos­tua uut­ta kol­la­gee­nia sekä elas­taa­nia ‚jol­loin iho kiin­tey­tyy.

95€

90 min.

248€ (3 krt)

398€ (5 krt)

ALGO­MAS­KI

(peruskasvohoito+seerumi+alginaatti maski(20min))

Hoi­to­suo­si­tus: 1krt /1–2vkoa ja min.3krt

Se val­mis sekoi­tus, joka lai­men­ne­taan kiven­näis­vet­tä tasa­suh­tai­ses­ti. Lopuk­si, kun se kui­vu — vähän näy­tän niku kip­si.
Kiris­tä, elas­ti­suut­ta ja kiin­teyt­tä ihol­le, pois­taa myrk­ky­jä kehos­ta. Palaut­taa immu­ni­puo­lus­tuk­sen ihon, jol­loin häi­py­mi­nen jäl­keen algid­nyh plas­ticizing seok­set tun­tuu nuo­rem­pia ja näyt­tää tuo­ret­ta ja ter­veel­lis­tä.
Seok­sen anne­taan voi­daan sovel­taa silmäluomet,huulet. Pita olla pak­su ker­ros.

100€

90 min.

268€ (3 krt)

425€ (5 krt)

MEREN SPA-HOI­TO

kiin­teyt­ta­va ja teho­kas Anti-Age hoi­to

(peruskasvohoito+erikois Luxus naa­mio ja seerumi+IRINAN hie­ron­ta)
Hoi­to­suo­si­tus: 1krt/1–2vkoa

150€

100 min.

418€ (3 krt)

5+1

SIL­MÄ­NYM­PÄ­RYS­HOI­TO

(alkupuhdistus,lämmin steriilikompressi,seerumi,hieronta,erikois naa­mio ja lop­pu­voi­teet)

Hoi­to­suo­si­tus: 1krt vii­kos­sa ja 5 krt

Hoi­don sisäl­tä­vät raa­ka-aineet sti­mu­loi­vat väsy­neen sil­mä­nym­pä­ry­si­hon uusiu­tu­mis­ta. Vähen­tää tehok­kaas­ti tum­muut­ta sil­mien ympä­ryk­sil­lä sekä tasoit­taa ihoa ja kiin­teyt­tää.

75€

60 min.

208€ (3 krt)

5+1

Eri­kois­kas­vo­hoi­don muut hoi­dot

DECOL­TE JA KAU­LA­NYM­PÄ­RYS­HOI­TO

(pin­ta­puh­dis­tus, höy­ry­tys, mekaa­ni­nen puh­dis­tus tar­vit­taes­sa, tehoai­neet, hieronta(kaula+dekoltee+niska ja har­tiat), naa­mio ja lop­pu­voi­teet)

55€

60 min.

151€ (3 krt)

IRI­NAN kas­vo­hie­ron­ta

(sisäl­tää myös pin­ta­puh­dis­tuk­sen ja lop­pu­voi­teet)

40€

40 min.

98€ (3 krt)

LYM­FA­HIE­RON­TA KAS­VOIL­LE

65€

60 min.

178€ (3 krt)

MINUN PÄIVÄNIHOITO

(Perusjalkahoito+Puhdistavakasvohoito+manikyyri+Selkä hie­ron­ta)

198€

4h 30min.

HYVÄ OLO” hoi­to

(Puh­dis­ta­va kasvohoito+Perusjalkahoito)

123€

3h

Lisä­hoi­dot:
(hoi­don voi yhdis­tää ainoas­taan kas­vo­hoi­don yhtey­teen)

Ult­ra­ää­ni-iho­puh­dis­tus

+18€

Mekaa­ni­nen iho­puh­dis­tus

+18€

Kes­to­vä­ri­pa­ket­ti

+22€

Pikä­ma­ni­kyy­ri (vii­laus, lakkaus,kevyt hie­ron­ta)

+10€

Sil­mä­nym­pä­rys­hoi­to

+22€

Jal­ka­hie­ron­ta

+18€

Valo­te­ra­pia

+28€

Hie­ron­ta 20min.

+18€

Tehoai­neet (kiin­teyt­tä­vä, kos­teut­ta­va, rau­hoit­ta­va)

+10€

Kevyt meik­ki

+28€

Para­fii­ni­hoi­to käsil­le tai jaloil­le 20 min

+18€

Kes­to­vä­rit

Rip­set

+18€

Kul­mat ja muo­toi­lu

+16€

Kes­to­vär­jäys­pa­ket­ti

+34€

Kul­mien muo­toi­lu soke­ril­la

+11€

Meik­ki

Päi­vä­meik­ki (ilman irto­rip­siä)

50€

60 min

Ilta­meik­ki

70€

100 min

+ Var­ta­lo­hoi­to ja hie­ron­ta

Var­ta­lo­hoi­to ja hie­ron­ta

Hin­ta

Kes­to

Sar­jat

Selän ihon­puh­dis­tus

(pin­ta­puh­dis­tus, kuorinta+höyrytys, mekaa­ni­nen ihon­puh­dis­tus, kor­kea­taa­juus­ko­ne, puh­dis­ta­va ja rau­hoit­ta­va naa­mio, suo­ja­voi­de)
Hoi­to­suo­si­tus: 1krt/1–2 vkoa

78€

60 min.

208€ (3 krt)

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta

(kui­va­har­jaus, puh­dis­tus, koko­var­ta­lo­hie­ron­ta kiven kans­sa)

108€

90 min.

298€ (3 krt)

Aro­ma­te­ra­pia hie­ron­ta

80€

60 min.

218€ (3 krt)

Kas­vo lym­fa­hie­ron­ta

Hoi­to­suo­si­tus: 1–2krt/viikossa ja 6–10 ker­ta

58€

60 min.

158€ (3 krt)

238€ (5 krt)

Sel­kä­hie­ron­ta

40€

35 min

Koko­var­ta­lo­hie­ron­ta

75€

 70 min

Käsi­hie­ron­ta

20€

 30 min

Sel­kä ja jal­ka hie­ron­ta

60€

80 min

Jal­ka­hie­ron­ta

30€

 30 min

käsi­var­ret

35€

 30 min

+ Muut hoi­dot

Muut hoi­dot

Hin­ta

Kes­to

Sar­jat

Käsi­hoi­to

Perus mani­kyy­ri

(lakan pois­to. vii­laus, liu­o­tus, kyn­si­nau­ho­jen käsit­te­ly, hie­ron­ta, lak­kaus ja öljy)

45€

60 min

Hem­mot­te­lu käsi­hoi­to

(perus manikyyri+kuorinta ja naa­mio)

60€

80 min

Gee­li­lak­kaus

60€

40 min

Gee­li­lak­kauk­sen pois­to

20€

25 min

Perus mani­kyy­ri ja gee­li­lak­kaus

85€

90 min

Para­fii­ni­hoi­to käsil­le

(liu­o­tus, kuo­rin­ta, kos­teut­ta­va naamio+parafiini naa­mio kol­la­gee­ni emulsio+hieronta)

48€

30 min

Jal­ka­hoi­to

Perus­jal­ka­hoi­to

(lakan pois­to, liu­o­tus, kovet­tu­mien pois­to, kyn­sien leik­kaus, kyn­si­nau­hat hoi­de­taan, vii­laus, lak­kaus, hie­ron­ta ja öljy)

70€

70 min

188€ (3 krt)

Hem­mot­te­lu Jal­ka­hoi­to

(perusjalkahoito+kuorinta ja naa­mio)

88€

90 min

238€ (3 krt)

Mies­ten jal­ka­hoi­to

78€

70 min

208€ (3 krt)

Var­vas­gee­laus (taval­li­nen tai rans­ka­lai­nen)

48€

45 min

Gee­li­la­kan pois­to

25€

30 min

Perus­jal­ka­hoi­to ja var­pai­den­gee­laus

90€

100 min

Perus­jal­ka­hoi­to, van­han gee­lin pois­to ja uusi gee­laus var­pail­le

108€

140 min

Soke­roin­ti

Rei­det tai sää­ret

45€

30min

Paket­ti  (Rei­det tai sää­ret)

65€

60min

Kai­na­lot

25€

30min

Ylä­huu­li

10€

15 min

Ylä­huu­li ja leu­ka

20€

15 min

Leu­ka

15€

15 min

Käsi­var­ret

35€

30 min